Regulamin

1. Usługi dostępne są dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (dalej zwani: Użytkownicy). Dostawcą usług jest firma Polskie Kadry Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałtyckiej 11b (dalej: Usługodawca).
2. Płatności za zlecone usługi realizowane są przelewem bankowym na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
3. Użytkownik może złożyć zamówienie na usługę za pośrednictwem serwisu internetowego, mailowo lub telefonicznie.
4. Złożenie zamówienia nie wymaga dokonywania rejestracji.
5.Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane wymagane do przyjęcia zamówienia oraz należytego wykonania usługi.
6. Termin wykonania usługi wynosi minimum trzy dni, a w przypadku usług realizowanych w dniach od 15 października do 5 listopada – minimum siedmiu dni.
7. Usługodawca jest dostawcą usługi polegającej na opiece nad grobem – tj. czyszczeniu i konserwacji nagrobków wraz z otoczeniem, ustawieniu w imieniu Użytkownika zniczy, wkładów i kwiatów, a także na udokumentowaniu wykonanej usługi (przesłanie fotografii mailowo).
8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zdjęcia wiązanek i zniczy odpowiadały rzeczywistemu wyglądowi i opisowi produktów jednak mogą się one nieznacznie różnić. W przypadku gdy wybrany znicz lub wiązanka będą niedostępne, zostanie dostarczony możliwie najbardziej podobny produkt z zachowaniem kolorystyki i wzoru.
9. Złożenie zlecenia przez użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą na wykonanie wybranej usługi.
10. Użytkownik zostanie poinformowanie o przyjęciu zlecenia za pośrednictwem wiadomości email lub wiadomości SMS.
11. Usługodawca rozpocznie realizację zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu pełnej zapłaty za zamówienie.
12. Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumie się podjęcie przez Usługodawcę działań przygotowawczych do realizacji zlecenia w tym m.in. zamówienia wiązanki z kwiatów.
13. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży w wersji elektronicznej w formacie PDF.
14. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem w zakresie zlecania usług.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za istniejące usterki i uszkodzenia nagrobka oraz jego otoczenia.
16. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma obowiązek poinformowania Usługodawcę o ewentualnych istniejących uszkodzeniach nagrobkach lub jego otoczenia.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia a stanem faktycznym – w szczególności: rodzajem materiału z jakiego zrobiony jest nagrobek, wielkością nagrobka, stanem technicznym czy poziomem zabrudzenia.
18. Po wykonaniu zlecenia Usługodawca prześle Użytkownikowi dokumentację zdjęciową zawierającą fotografie sprzed, jak i po wykonaniu usługi.
19. Administratorem danych osobowych jest Polskie Kadry Sp. z o.o. (kontakt do administratora: tel. 511 322 715). Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
20. Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia w terminie do siedmiu dni po wykonaniu usługi, po przesłaniu drogą elektroniczną opisu zastrzeżeń do wykonanej usługi.
21. Usługodawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Zleceniodawca winien poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
22. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonych usług. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczonych usług wynikające z zaistnienia czynników niezależnych od Usługodawcy – w szczególności: zamknięcia cmentarzy przez zarządcę, zdarzeń losowych, katastrof naturalnych, awarii sieci internetowych czy złych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie elektronarzędzi. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałych problemach i podjętych czynnościach w celu pozytywnego rozwiązania.